Biblioteca, Università Napoli, Napoli, Sebina, biblioteche, catalogo biblioteca, ebook, digitale, prestito, libri, consultazione, leggere.

"Shinshin, shinshin" to "kankyō" no tetsugaku : Higashi Ajia no dentōteki gainen no saikentō to sono fuhenka no kokoromi : dai 49-kai kokusai kenkyū shūkai = The philosophy of mind, body, and environment : reexamination of traditional East Asian concepts and attempts to universalize them

Altro Kokusai Nihon Bunka Kenkyu Senta 2018

  • Find it at
  • Details
UON$SICORIGLIANO4@SiBA - Palazzo Corigliano 4 piano

Library


Document for internal consultation only

Inventory 26723
Shelfmark GEN E XVIII 003 (49)