Biblioteca, Università Napoli, Napoli, Sebina, biblioteche, catalogo biblioteca, ebook, digitale, prestito, libri, consultazione, leggere.

Sakai no naka no Nihon : Kokusai shinpojumu

Altro Kokusai Nihon Bunka Kenkyu Senta 1989

  • Details
Monografia
Testo a stampa (moderno)
Altro
Description *Sakai no naka no Nihon : Kokusai shinpojumu
Tokyo : Kokusai Nihon Bunka Kenkyu Senta, 1989
2 v. ; 26 cm
Altro sist. di Classificazione GIA GEN E I GIAPPONE - CONGRESSI
Publication place Tōkyō
Publisher Kokusai Nihon Bunka Kenkyu Senta